Phát triển đô thị hướng đến tăng trưởng xanh

(Xây dựng) - Đó là khẳng định của Bộ Xây dựng khi nhận định về công tác phát triển đô thị trong năm vừa qua. Theo đó, năm 2018, công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, phát triển đô thị của ngành Xây dựng tiếp tục được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao một cách thực chất. Tỷ lệ phủ kín các quy hoạch xây dựng phân khu và quy hoạch chi tiết tiếp tục tăng lên. Chất lượng quy hoạch cơ bản đảm bảo.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, quy hoạch vùng tỉnh đã cơ bản phủ kín trên phạm vi cả nước, đã có 58/63 địa phương được phê duyệt; 16/16 khu kinh tế ven biển, 17/26 khu kinh tế, 03 khu công nghệ cao được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng; 100% thành phố, thị xã, thị trấn đã có quy hoạch chung được duyệt; Tỷ lệ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%; Quy hoạch phân khu đạt khoảng 78%; Quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị; 58/63 địa phương phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn; 27/63 địa phương phê duyệt quy hoạch cấp nước; 20/63 địa phương phê duyệt quy hoạch thoát nước. Tỷ lệ số xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cả nước đạt khoảng 100% (8926 xã).

Hệ thống đô thị tiếp tục cải thiện về cả số lượng và chất lượng, gắn kết chặt với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động. Năm 2018, đã có 12 đô thị được nâng loại (03 đô thị loại II, 04 đô thị loại III, 05 đô thị loại IV), đưa tổng số đô thị cả nước lên 828 đô thị, bao gồm: 02 đô thị loại đặc biệt, 19 đô thị loại I, 24 đô thị loại II, 46 đô thị loại III, 85 đô thị loại IV, 652 đô thị loại V).

Tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,4% (tăng 0,9 % so với năm 2017). Đến nay cũng đã có 34/63 tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; có 24 tỉnh đang tiến hành lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh ở các giai đoạn khác nhau; 10/63 địa phương thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị; có 05 địa phương lập, phê duyệt 09 khu vực phát triển đô thị...

Các mô hình phát triển đô thị mới hướng đến tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu đã được các địa phương quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn. Bộ đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Bộ cũng triển khai bước đầu công tác nghiên cứu, đổi mới lý luận, phương thức quy hoạch phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới thông qua 02 Đề án: “Đổi mới phương pháp luận quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới” và “Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ để quản lý, kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị”.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp. Các chỉ số về cấp nước, thoát nước, thất thoát, thất thu nước sạch, xử lý nước thải, chất thải rắn… đều được cải thiện.

Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, Bộ Xây dựng đã hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ: Dự thảo Chỉ thị về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt và Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị, trong đó Bộ đã đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém được phát hiện qua kiểm tra công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị và công tác quản lý hoạt động xây dựng được giao cho Bộ Xây dựng tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ;

Năm 2019, toàn ngành Xây dựng đặt ra mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa lên mức khoảng 39,2%; Tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 78,3%; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39,5% so với diện tích đất xây dựng đô thị; Quy hoạch xây dựng nông thôn (số lượng xã có quy hoạch chung) đạt 99,8%; Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 88%; Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm xuống còn 20%; Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 86 - 86,5%.

Vân Anh

Tin tức liên quan